flag_swedish

Ekonomi för beslutsfattare

Kurspaketet är utformat för dig som upplever att du saknar genomslagskraft och tyngd i ekonomiska diskussioner, analyser, prioriteringar och förståelse.

  • Finansiellt värdeskapande i praktiken (45 min)
  • Bokföring är kul (1 timme 13 min)
  • Att förstå redovisning (2 timmar 25 min)
  • Nyckeltalsanalys (1 timme 52 min)

Som beslutsfattare, chef, rådgivare, konsult, jurist etc. blir ditt inflytande snabbt begränsat om du inte förstår och kan använda de viktigaste ekonomiska modellerna och begreppen.

Brist på kompetens och förståelse av sammanhang och koncept i affärsanalyser och finansiella rapporter ökar samtidigt risken för fel i beslutsprocesser och prioriteringar.

Pris

2.895,- SEK + moms

Kursintyg:

Efter att du genomfört alla kursmoment, inklusive 4 multiple choice tester, kan du beställa ett kursintyg - motsvarande 7 timmars e-learning. Omkostnader för utfärdandet av kursintyget ingår i kursavgiften.

per_montage_ecourses
Lunds_universitet_logo_small

Undervisare:

Jag som ger denna kurs heter Per Arvidson och arbetar till vardags i två olika yrkesroller – dels är jag lärare och forskare vid Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet, dels är jag partner och konsult i ett bolag som heter Blueberryhill Management Consulting i Lund. Därutöver är jag författare till universitets och högskolelitteratur på detta område. Frågorna som dyker upp på denna kurs är sådana som jag hela tiden stöter på till vardags – oavsett om det är i min roll som lärare eller i min roll som konsult. Och dessa frågeställningar tycks aldrig bli irrelevanta eller omoderna – tvärtom – de är helt tidlösa!

Finansiellt värdeskapande i praktiken

(45 min)

Kursen i ”Finansiellt värdeskapande i praktiken“ ställer en central fråga till alla som driver företag borde ställa sig – ”Hur skapar vi finansiella värden i vårt företag/organisation?”. Denna fråga är helt central för alla beslutsfattare och intressenter i ett företag – ägare, styrelseledamöter, företagsledning, chefer på olika nivåer och anställda. Därför vänder sig denna kurs till alla er som har behov av att förstå vilka mekanismer som skapar finansiella värden.

Vad menar vi då med finansiella värden? Motivet för att starta ett företag varierar mellan företag och företag – och mellan ägare och ägare. För vissa är det centrala att förverkliga en affärsidé, för andra kan motivet vara att skapa ett oberoende för att kunna driva sitt företag som man själv vill. Det finns säkerligen ett antal andra motiv för att driva ett företag – gemensamt för dem alla är dock att företaget måste tjäna pengar. Hur mycket eller lite, om det ska gå snabbt eller kan ske långsiktigt, hur stora eller små risker man är beredd att ta för att driva ett företag etc. – svaren på dessa frågor är unika för varje företag. Men ett företag som inte tjänar pengar – skapar finansiella värden – lär få svårt att överleva på längre sikt.

Denna kurs går systematiskt igenom faktorer och aspekter som bidrar till att skapa finansiella värden. Kursen ger en helhetsbild över hur dessa faktorer samverkar och tillsammans i slutänden avgör hur finansiellt framgångsrikt ett företag är. Kursen har ett starkt ekonomiskt perspektiv – fördel med detta är att alla de aspekter som behandlas av finansiellt värdeskapande också kan mätas och följas upp i företagets räkenskaper.

Efter att du gått igenom denna kurs kan du själv applicera resonemangen på ditt eget företag – oavsett vad ditt företag sysslar med, oavsett hur stort eller litet ditt företag är – denna kunskap är helt generisk och kan tillämpas på alla sorters företag. Den kunskap du får hjälper dig att prioritera och fokusera på det som är viktigt ur ett finansiellt perspektiv. Du kommer att märka att det egentligen är ett fåtal faktorer som på ett avgörande sätt påverkar det finansiella värdeskapandet i ditt företag – när du väl behärskar dessa kan man förstås alltid fördjupa sig i enskilda områden – men först bör helheten vara på plats!

Bokföring är kul!

(1 timme 13 min)

Det kan tyckas något provocerande att påstå att bokföring är kul. Syftet med denna kurs är kanske inte att bevisa detta – däremot menar jag att kunskaper om hur bokföring fungerar är helt nödvändig för att förstå all den ekonomiska information och de analyser som görs utifrån denna information. Och det absolut bästa sättet att förstå bokföring är förstås att själv öva på denna disciplin. Och med lite tur och skicklighet kanske man också upplever att det inte bara är nyttigt och nödvändigt med denna kunskap – det kanske rentav också blir lite kul att bokföra ;-)

E-kursen är därför utifrån ovan starkt fokuserad på hur man i praktiken bokför – större delen av den avslutande delen av kursen visar på ett konkret exempel hur man bokför i ett företag – allt ifrån den löpande dagliga bokföringen till metodiken vid bokslut. Dessförinnan lägger dock kursen en mer teoretisk grund för förståelse av redovisning – från de ursprungliga tankarna som föddes i Italien på slutet av 1400-talet kring den s.k. ”dubbla bokföringen”, till mer principiella resonemang kring varför man bokför den ena affärstransaktionen på ett visst sätt och i förhållande till en annan etc. Särskilt tonvikt läggs på de transaktioner som görs i samband med bokslutet – dessa upplevs ofta som lite komplicerade men är djupt rotade i mer redovisningsteoretiska principer. Vilket för in oss på att bokföring och redovisning i mångt och mycket också är ett språk fullt av begrepp – ett språk som om man vill delta och påverka ekonomiska frågeställningar bör bemästra!

Utifrån ovan kan vi dra slutsatsen att grundläggande kunskaper om bokföring är viktig för beslutsfattare och intressenter i ett företag – ägare, styrelseledamöter, företagsledning, chefer på olika nivåer etc. Därför vänder sig denna kurs till alla er som har detta behov – d v s att förstå vilka principer och idéer som utgör basen för bokföring.

Att förstå redovisning!

(2 timmar 25 min)

Kursen i ”Att förstå redovisning“ handlar om att skapa en förståelse för den finansiella rapporteringen i ett företag. Den ekonomiska information i ett företag är numera betydande – information används för beslut på alla nivåer – såväl strategiska som operativa. Detta område är därför helt central för alla beslutsfattare och intressenter i ett företag – ägare, styrelseledamöter, företagsledning, chefer på olika nivåer och anställda. Därför vänder sig denna kurs till alla er som har behov av att förstå vilka principer som i grunden ligger bakom den ekonomiska rapporteringen.

Redovisningsinformation används i en mängd sammanhang – såväl företagsinterna som i mer externa presentationer av företagets ekonomi (årsredovisningar etc.). Redovisning i dess rapportform har sin grund i och hämtar sina data från den löpande bokföringen (se e-kurs ”Bokföring är kul!”). Redovisningen sammanställer denna information från bokföringen i en mer strukturerad form som i sin tur resulterar i diverse olika redovisningsrapporter – de mest framträdande är Resultaträkningen, Balansräkningen och Kassaflödesanalyser – men det finns även andra. Dessa rapporter och dess innehåll är ofta – särskilt de som används i externa sammanhang – hårt reglerade i lagstiftning och redovisningsnormer. Behovet av att presentera en någorlunda uniformerad och standardiserad redovisningsinformation – oavsett vilken typ av företag eller organisation som avses – anser vara central utifrån olik mottagares behov.

Ovanstående innebär att både form och innehåll i redovisningsrapporter präglas av ett behov av likartade strukturer och värderingsregler/lagar. Kursen i ”Att förstå redovisning” går systematiskt igenom de mest väsentliga av dessa regler och lagar – såväl ur en mer teoretisk utgångspunkt som ur ett praktiskt perspektiv. Genomgående i kursen används därför ett verkligt företag för att illustrera innehållet och de bakomliggande principerna för hur årsredovisningen och dess alla delar är uppbyggd.

Nyckeltalsanalys

(1 timme 52 min)

Kursen i ”Nyckeltalsanalys” handlar i grund och botten om en för så många företag central fråga: Hur mår mitt företag - ur ett finansiellt perspektiv? Denna fråga kan en mängd intressenter till företaget tänka sig ställa - givetvis ägare, styrelse och företagsledning – men även kunder, leverantörer och anställda har all anledning att med jämna mellanrum ta tempen på företagets finansiella status.

Vad menar vi då med nyckeltal? Enkelt uttryck så handlar denna kurs om hur man med hjälp av ekonomiska underlag – årsredovisningar, kvartalsrapporter, intern ekonomisk uppföljning etc. – kan identifiera de sifferunderlag som är centrala för att genomföra en ekonomisk analys. Dessa siffor struktureras och sätts samman på ett sådant sätt att man får en allsidig, övergripande och enkel blid av företagets ekonomiska status. Från denna samanställning kan vi dra en mängd slutsatser – både vad som hänt i företaget men också kring hur vi bör agera i framtiden.

Kursen har som ambition att säkerställa att vi förstår de mest centrala och viktigaste finansiella nyckeltalen för ett företag. Vi lever som bekant i en tid där tillgången på ekonomisk data i det närmaste är oändligt. För att inte drunkna i denna siffermängd hjälper dig kursen att identifiera de mest använda och klassiska nyckeltalen som tillämpas i finansiell analys. De nyckeltal som vi går igenom på kursen – både teoretiskt och praktiskt (vi arbetar med ett konkret fallföretag under kursen) - blir aldrig irrelevanta eller omoderna. Tvärtom – de är tidlösa till sin karaktär.

Efter att du gått igenom denna kurs kan du själv applicera en gedigen och grundläggande nyckeltalsanalys på ditt eget företag. Vi kommer att praktiskt beräkna nyckeltal inom områdena lönsamhet, soliditet och likviditet – områden som är helt grundläggande att förstå för att ha en god ekonomisk överblick och kontroll. För att säkerställa att du själv kan genomföra dessa moment på ditt företag gör vi alla beräkningar av nyckeltalen i en Excel-fil – som du dessutom själv kan ladda ner från kursens hemsida och använda för din egen finansiella analys!

martin_festool

"Som chef för Festool Sverige AB, är det viktigt att ha förståelse för hela företagets verksamhet, såsom nyckeltalsanalyser, tolkning av rapporter och beslutsunderlag. Tidigare i min karriär så har jag studerat på IHM men också tagit en Executive MBA utbildning vid Lunds Universitet. E-learning kurserna från ByKragh har ett högkvalitativt innehåll och är effektiva att studera in. Per Arvidsons inlevelse och pedagogiska förmåga fungerar perfekt i detta formatet. Jag kan varmt rekommendera denna utbildning för Er som har liknande arbetsuppgifter som undertecknad."

Martin Andersson
Sälj och Marknadschef, Sverige
FESTOOL Sverige AB

Bykragh • Telefon: +46 709 98 20 35 • hello@bykragh.com